Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno.


brak-preporueno-pismo-obino-pogreno-adresirano-koje-interesantno-samo-dok-zatvoreno
branislav nušićbrakpreporučenopismoobičnopogrenoadresiranokojeinteresantnosamodokzatvorenobrak jeje preporučenopreporučeno pismoobično pogrešnopogrešno adresiranokoje jeje interesantnointeresantno samosamo dokdok jeje zatvorenobrak je preporučenoje preporučeno pismoobično pogrešno adresiranokoje je interesantnoje interesantno samointeresantno samo doksamo dok jedok je zatvorenobrak je preporučeno pismokoje je interesantno samoje interesantno samo dokinteresantno samo dok jesamo dok je zatvorenokoje je interesantno samo dokje interesantno samo dok jeinteresantno samo dok je zatvoreno

Lepota je otvoreno preporučeno pismo koje za nas unapred pridobija srca.I samo požrtvovanje, koje se obično navodi kao protivteza egoizma, samo je čist egoizam.Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo.