Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle.


bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
teri pračetbogovinevoleljudekojimaloradeljudinisuzauzetisvevremebimoglidapočnumislebogovi nene volevole ljudeljude kojikoji malomalo radeljudi kojikoji nisunisu zauzetizauzeti svesve vremevreme bibi moglimogli dada počnupočnu dada mislebogovi ne volene vole ljudevole ljude kojiljude koji malokoji malo radeljudi koji nisukoji nisu zauzetinisu zauzeti svezauzeti sve vremesve vreme bivreme bi moglibi mogli damogli da počnuda počnu dapočnu da mislebogovi ne vole ljudene vole ljude kojivole ljude koji maloljude koji malo radeljudi koji nisu zauzetikoji nisu zauzeti svenisu zauzeti sve vremezauzeti sve vreme bisve vreme bi moglivreme bi mogli dabi mogli da počnumogli da počnu dada počnu da mislebogovi ne vole ljude kojine vole ljude koji malovole ljude koji malo radeljudi koji nisu zauzeti svekoji nisu zauzeti sve vremenisu zauzeti sve vreme bizauzeti sve vreme bi moglisve vreme bi mogli davreme bi mogli da počnubi mogli da počnu damogli da počnu da misle

Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade.Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.