Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji. - Činija Citata

Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.


bodibilding-sam-napustio-onog-trenutka-kada-sam-shvatio-da-sam-dostigao-najdalju-granicu-do-koje-mogu-da-idem-isto-e-biti-i-mojom-filmskom-karijerom
arnold Švarcenegerbodibildingsamnapustioonogtrenutkakadashvatiodadostigaonajdaljugranicudokojemoguidemistoćebitimojomfilmskomkarijeromkadaosetimpravitrenutakposvetićusesluženjusvojojzemljismatramnajvećačastslužitisvomnarodubodibilding samsam napustionapustio onogonog trenutkatrenutka kadakada samsam shvatioshvatio dada samsam dostigaodostigao najdaljunajdalju granicugranicu dodo kojekoje mogumogu dada idemisto ćeće bitibiti isa mojommojom filmskomfilmskom karijeromkada osetimosetim dada jeje pravipravi trenutakposvetiću sese služenjusluženju svojojsvojoj zemljismatram dada jeje najvećanajveća častčast služitislužiti svomsvom narodunarodu ii svojojsvojoj zemljibodibilding sam napustiosam napustio onognapustio onog trenutkaonog trenutka kadatrenutka kada samkada sam shvatiosam shvatio dashvatio da samda sam dostigaosam dostigao najdaljudostigao najdalju granicunajdalju granicu dogranicu do kojedo koje mogukoje mogu damogu da idemisto će bitiće biti ibiti i sai sa mojomsa mojom filmskommojom filmskom karijeromkada osetim daosetim da jeda je pravije pravi trenutakposvetiću se služenjuse služenju svojojsluženju svojoj zemljismatram da jeda je najvećaje najveća častnajveća čast služitičast služiti svomslužiti svom narodusvom narodu inarodu i svojoji svojoj zemlji

Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Na početku, kada sam počinjao da pišem, nisam mogao da isključim spoljni svet do te mere do koje mogu sada.