Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.


bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako
aristotelbilokomožepostatiljuttolakoaliseljutitinapravuosobupravovrijemesvrhupravinačinnijesvačijojmoćilakobilo koko možemože postatipostati ljutje lakoali sese ljutitiljutiti nana pravupravu osobuosobu iu pravopravo vrijemevrijeme iu pravupravu svrhuna pravipravi načinnije uu svačijojsvačijoj moćimoći ii nijenije lakobilo ko možeko može postatimože postati ljutali se ljutitise ljutiti naljutiti na pravuna pravu osobupravu osobu iosobu i ui u pravou pravo vrijemepravo vrijeme ivrijeme i ui u pravuu pravu svrhua na pravina pravi načinnačin to nijenije u svačijoju svačijoj moćisvačijoj moći imoći i nijei nije lako

Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba.Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami pokušaju biti prava osoba.