Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. - Činija Citata

Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.


bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Đorđe balaševićbilanekokomesamverovaojakmirannekoboljiodmeneznalamojenajgorestranedaljemevolelaalibilasadnekomdrugombila jeje nekoneko komekome samsam verovaoneko jakjak ii miranneko boljibolji odod meneznala jeje mojemoje najgorenajgore stranei daljedalje meme jeje volelaali bilabila jesad jeje nekomnekom drugombila je nekoje neko komeneko kome samkome sam verovaoneko jak ijak i miranneko bolji odbolji od meneznala je mojeje moje najgoremoje najgore stranea i daljei dalje medalje me jeme je volelaali bila jesad je nekomje nekom drugom

Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.Stvar je u tome da je Švajni ispao bolji frajer od prosečnog primerka rasne srpske sirovine. Sad, nekom smešno, nekom normalno, j**i ga, nekom i tragično..Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Bila je luda i jedinstvena… Nepopravljiva, i bezobrazno ravnodušna… Posebna… Smehom je sakrivala strah, ponosom slabost… Bila je neko ko ...A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao