Auto-stoperi: ljudi uz put koji nam pokazuju da je sve OK, i da mozemo da nastavimo da vozimo! :))) - Činija Citata

Auto-stoperi: ljudi uz put koji nam pokazuju da je sve OK, i da mozemo da nastavimo da vozimo! :)))


autostoperi-ljudi-uz-put-koji-nam-pokazuju-da-sve-ok-i-da-mozemo-da-nastavimo-da-vozimo
autostoperiljudiuzputkojinampokazujudasveokmozemonastavimovozimoljudi uzuz putput kojikoji namnam pokazujupokazuju dada jeje svesve oki dada mozemomozemo dada nastavimonastavimo dada vozimoljudi uz putuz put kojiput koji namkoji nam pokazujunam pokazuju dapokazuju da jeda je sveje sve oki da mozemoda mozemo damozemo da nastavimoda nastavimo danastavimo da vozimoljudi uz put kojiuz put koji namput koji nam pokazujukoji nam pokazuju danam pokazuju da jepokazuju da je sveda je sve oki da mozemo dada mozemo da nastavimomozemo da nastavimo dada nastavimo da vozimoljudi uz put koji namuz put koji nam pokazujuput koji nam pokazuju dakoji nam pokazuju da jenam pokazuju da je svepokazuju da je sve oki da mozemo da nastavimoda mozemo da nastavimo damozemo da nastavimo da vozimo

Ima ljudi koji kažu da želim da vladam celim svetom, ali moje misli i dela pokazuju suprotno.Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom.Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to.