Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti. - Činija Citata

Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.


ako-uspean-u-neemu-ili-e-te-kopirati-ili-e-ti-zavideti-ili-e-te-mrzeti
fjodor mihajlovič dostojevskiakouspeannečemuilićetekopiratitizavidetimrzetiako sisi uspešanuspešan uu nečemunečemu iliili ćeće tete kopiratikopirati iliili ćeće titi zavidetizavideti iliili ćeće tete mrzetiako si uspešansi uspešan uuspešan u nečemuu nečemu ilinečemu ili ćeili će teće te kopiratite kopirati ilikopirati ili ćeili će tiće ti zavidetiti zavideti ilizavideti ili ćeili će teće te mrzetiako si uspešan usi uspešan u nečemuuspešan u nečemu iliu nečemu ili ćenečemu ili će teili će te kopiratiće te kopirati ilite kopirati ili ćekopirati ili će tiili će ti zavidetiće ti zavideti iliti zavideti ili ćezavideti ili će teili će te mrzetiako si uspešan u nečemusi uspešan u nečemu iliuspešan u nečemu ili ćeu nečemu ili će tenečemu ili će te kopiratiili će te kopirati iliće te kopirati ili ćete kopirati ili će tikopirati ili će ti zavidetiili će ti zavideti iliće ti zavideti ili ćeti zavideti ili će tezavideti ili će te mrzeti

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti.Pronađi srce koje će te voleti kad si najgori i ruke koje će te čuvati kad si najslabiji.