Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.


ako-postoji-bog-onda-prijeko-potrebno-da-on-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
monteskjeakopostojibogondaprijekopotrebnodaonpravedanjerakotonebibiobiogorinesavrenijiodsvihbićaako postojipostoji bogonda jeje prijekoprijeko potrebnopotrebno dada jeje onon pravedanjer akone bibi biobio bibi gorigori ii nesavršenijinesavršeniji odod svihsvih bićaako postoji bogonda je prijekoje prijeko potrebnoprijeko potrebno dapotrebno da jeda je onje on pravedanako to nene bi biobio bi goribi gori igori i nesavršenijii nesavršeniji odnesavršeniji od svihod svih bićaonda je prijeko potrebnoje prijeko potrebno daprijeko potrebno da jepotrebno da je onda je on pravedanjer ako to neako to ne bibio bi gori ibi gori i nesavršenijigori i nesavršeniji odi nesavršeniji od svihnesavršeniji od svih bićaonda je prijeko potrebno daje prijeko potrebno da jeprijeko potrebno da je onpotrebno da je on pravedanjer ako to ne biako to ne bi biobio bi gori i nesavršenijibi gori i nesavršeniji odgori i nesavršeniji od svihi nesavršeniji od svih bića

Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio draguljAko je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan.Život nam ne bi bio potreban, kad bi bio jasan.- Zar ne misliš da bi trebalo da budeš opreznija?- Zašto? - upitala je razdraženo. - On je samo zanimljiviji od drugih. Nimalo opasniji. I po čemu bi to bio? Je li on opasni vuk, a ja naivna Crvenkapa? Ili sam skupocjena čaša koju će ispustiti iz ruke. Ništa mi se ne može desiti što ja ne želim.