Ako neki čovek tvrdi: ‘To je moje uverenje’, a izjava mu je dosledna istini, iz toga još ne sledi jednostran zaključak samo je ovo istina, a sve je ostalo zabluda’, jer istinu uviđaju samo mudraci, i to svaki pojedinačno, sam za sebe.


ako-neki-ovek-tvrdi-to-moje-uverenje-a-izjava-mu-dosledna-istini-iz-toga-jo-ne-sledi-jednostran-zakljuak-samo-ovo-istina-a-sve-ostalo-zabluda-jer
budaakonekičovektvrdi‘tomojeuverenje’izjavamudoslednaistiniiztogajonesledijednostranzaključaksamoovoistinasveostalozabluda’jeristinuuviđajumudracitosvakipojedinačnosamzasebeako nekineki čovekčovek tvrdi‘to jeje mojemoje uverenje’izjava mumu jeje doslednadosledna istiniiz togatoga jošjoš nene sledisledi jednostranjednostran zaključakzaključak samosamo jeje ovoovo istinasve jeje ostaloostalo zabluda’jer istinuistinu uviđajuuviđaju samosamo mudracisvaki pojedinačnosam zaza sebeako neki čovekneki čovek tvrdi‘to je mojeje moje uverenje’a izjava muizjava mu jemu je doslednaje dosledna istiniiz toga joštoga još nejoš ne sledine sledi jednostransledi jednostran zaključakjednostran zaključak samozaključak samo jesamo je ovoje ovo istinaa sve jesve je ostaloje ostalo zabluda’jer istinu uviđajuistinu uviđaju samouviđaju samo mudracii to svakisam za sebe

Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Da tvrdoglava sam, ponosna i kad ne bi trebala. Lako se zaljubim, a teško to priznajem. Svađam se samo s onima do kojih mi je stalo. Teško opraštam, a još ...Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista.