Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema.


ako-ne-pomae-roditelje-dok-su-ivi-ti-vredi-da-im-prinosi-rtve-onda-kad-ih-vie-nema
kineske posloviceakonepomažeroditeljedoksuživitativredidaimprinosižrtveondakadihvienemaako nene pomažešpomažeš roditeljeroditelje dokdok susu živišta titi vredivredi dada imim prinosišprinosiš žrtvežrtve ondaonda kadkad ihih viševiše nemaako ne pomažešne pomažeš roditeljepomažeš roditelje dokroditelje dok sudok su živišta ti vrediti vredi davredi da imda im prinosišim prinosiš žrtveprinosiš žrtve ondažrtve onda kadonda kad ihkad ih višeih više nemaako ne pomažeš roditeljene pomažeš roditelje dokpomažeš roditelje dok suroditelje dok su živišta ti vredi dati vredi da imvredi da im prinosišda im prinosiš žrtveim prinosiš žrtve ondaprinosiš žrtve onda kadžrtve onda kad ihonda kad ih višekad ih više nemaako ne pomažeš roditelje dokne pomažeš roditelje dok supomažeš roditelje dok su živišta ti vredi da imti vredi da im prinosišvredi da im prinosiš žrtveda im prinosiš žrtve ondaim prinosiš žrtve onda kadprinosiš žrtve onda kad ihžrtve onda kad ih višeonda kad ih više nema

Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Svoju obavezu prema roditeljima često osetimo onda kad ih više nema!Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore.Premilosrdnost se često završi sa daljim zločinima koji su pogubni po nevine žrtve koje ne bi bile žrtve samo da je pravda bila važnija od milosrđa.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.