Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas – ne mnogo toga.


ako-ne-isplanirate-sopstveni-ivotni-plan-velike-su-anse-da-ete-upasti-u-i-pogodite-su-planirali-za-vas-ne-mnogo-toga
džim ronakoneisplaniratesopstveniživotniplanvelikesuansedaćeteupastituđipogoditetaplaniralizavasmnogotogaako nene isplanirateisplanirate sopstvenisopstveni životniživotni planvelike susu šansešanse dada ćetećete upastiupasti uu tuđipogodite štašta susu planiraliplanirali zaza vasvas –– nene mnogomnogo togaako ne isplaniratene isplanirate sopstveniisplanirate sopstveni životnisopstveni životni planvelike su šansesu šanse dašanse da ćeteda ćete upastićete upasti uupasti u tuđipogodite šta sušta su planiralisu planirali zaplanirali za vasza vas –vas – ne– ne mnogone mnogo togaako ne isplanirate sopstvenine isplanirate sopstveni životniisplanirate sopstveni životni planvelike su šanse dasu šanse da ćetešanse da ćete upastida ćete upasti ućete upasti u tuđipogodite šta su planirališta su planirali zasu planirali za vasplanirali za vas –za vas – nevas – ne mnogo– ne mnogo togaako ne isplanirate sopstveni životnine isplanirate sopstveni životni planvelike su šanse da ćetesu šanse da ćete upastišanse da ćete upasti uda ćete upasti u tuđipogodite šta su planirali zašta su planirali za vassu planirali za vas –planirali za vas – neza vas – ne mnogovas – ne mnogo toga

Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas- ne mnogo toga.Ko rano rani, ima velike šanse da mu penzioner nije dodirnuo hleb !!!Budite dobri prema štreberima. Velike su šanse da ćete završiti radeći za nekoga od njih.Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.