ako kupite dva broja veće pantalone, komotno se možete slikati za one fore pre i posle dijete… ni photoshop ne treba… ;) - Činija Citata

ako kupite dva broja veće pantalone, komotno se možete slikati za one fore pre i posle dijete… ni photoshop ne treba… ;)


ako-kupite-dva-broja-vee-pantalone-komotno-se-moete-slikati-za-one-fore-pre-i-posle-dijete-photoshop-ne-treba
akokupitedvabrojavećepantalonekomotnosemožeteslikatizaoneforepreposledijete…photoshopnetreba…ako kupitekupite dvadva brojabroja većeveće pantalonekomotno sese možetemožete slikatislikati zaza oneone forefore prepre ii posleposle dijete…dijete… nini photoshopphotoshop nene treba…ako kupite dvakupite dva brojadva broja većebroja veće pantalonekomotno se možetese možete slikatimožete slikati zaslikati za oneza one foreone fore prefore pre ipre i poslei posle dijete…posle dijete… nidijete… ni photoshopni photoshop nephotoshop ne treba…ako kupite dva brojakupite dva broja većedva broja veće pantalonekomotno se možete slikatise možete slikati zamožete slikati za oneslikati za one foreza one fore preone fore pre ifore pre i poslepre i posle dijete…i posle dijete… niposle dijete… ni photoshopdijete… ni photoshop neni photoshop ne treba…ako kupite dva broja većekupite dva broja veće pantalonekomotno se možete slikati zase možete slikati za onemožete slikati za one foreslikati za one fore preza one fore pre ione fore pre i poslefore pre i posle dijete…pre i posle dijete… nii posle dijete… ni photoshopposle dijete… ni photoshop nedijete… ni photoshop ne treba…

Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle njeAko možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...Nova godina je za amatere, za one koji nikada ne ostaju posle ponoći u kafanama.Muškarci, kupite cveće voljenoj ženi, ali ne zaboravite ni na vlastitu!Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika.