A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.


a-ovijek-osjea-potrebu-ne-samo-da-misli-ve-i-da-kae-ak-i-veu-potrebu-da-kae-nego-da-misli-tako-se-prazni-oslobaa-napetosti-rije-odliv-suvine-krvi-i
meša selimovićčovijekosjećapotrebunesamodamislivećkažečakvećukaženegomislitakosepraznioslobađanapetostiriječodlivsuvinekrvirasterećenjeodmukeprividslobodevlastbitrebalonjegujepodstičeguipriređujesvečanostigovorenjailijoboljepsovanjakaopjevanjemolitvučićenječovijek osjećaosjeća potrebupotrebu nene samosamo dada mislimisli većveć ii dada kažečak ii većuveću potrebupotrebu dada kažekaže negonego dada mislitako sese praznioslobađa napetostiriječ jeje odlivodliv suvišnesuvišne krvii rasterećenjerasterećenje odod mukeprivid slobodevlast bibi trebalotrebalo dada jeje njegujenjeguje ii podstičene dada jeje gušida priređujepriređuje svečanostisvečanosti govorenjaili jošjoš boljekao pjevanjekao molitvukao čišćenjea čovijek osjećačovijek osjeća potrebuosjeća potrebu nepotrebu ne samone samo dasamo da mislida misli većmisli već iveć i dai da kažečak i većui veću potrebuveću potrebu dapotrebu da kažeda kaže negokaže nego danego da mislitako se prazniriječ je odlivje odliv suvišneodliv suvišne krvii rasterećenje odrasterećenje od mukevlast bi trebalobi trebalo datrebalo da jeda je njegujeje njeguje injeguje i podstičea ne dane da jeda je gušida priređuje svečanostipriređuje svečanosti govorenjaili još bolje

Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava.Mi smo kao ruže koje se nikad nisu potrudile da procvetaju kad je trebalo da cvetamo i kao da se suncu smučilo od čekanja.Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi.