A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao .. - Činija Citata

A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao ..


a-ja-sam-pokuavao-da-paraliem-taj-mii-u-obrazu-taj-glupi-klovnovski-osmeh-dok-ne-odeta-ulicom-u-neki-svoj-meni-nepoznat-ivot-jedina-ena-kojoj-sam
Đorđe balaševićjasampokuavaodaparaliemtajmiićobrazutajglupiklovnovskiosmehdokneodetaulicomnekisvojmeninepoznatživotjedinaženakojojikadapripadaoja samsam pokušavaopokušavao dada parališemparališem tajtaj mišićmišić uu obrazutaj glupiglupi klovnovskiklovnovski osmehdok nene odšetaodšeta ulicomulicom uu nekineki svojmeni nepoznatnepoznat životjedina ženažena kojojkojoj samsam ikadaikada pripadaopripadaoa ja samja sam pokušavaosam pokušavao dapokušavao da parališemda parališem tajparališem taj mišićtaj mišić umišić u obrazutaj glupi klovnovskiglupi klovnovski osmehdok ne odšetane odšeta ulicomodšeta ulicom uulicom u nekiu neki svojmeni nepoznat životjedina žena kojojžena kojoj samkojoj sam ikadasam ikada pripadaoikada pripadao

U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Jesam li ja to ikada učinio? Upravo suprotno, ja sam ih ponovo uspostavio kada su nestale. Ko stvarno misli da bi ja, u 67. godini, započeo karijeru diktatora?Mislim da dok sam ja živa premijer neće biti žena.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.