A ja sam omiljena igračka samoće, sa mnom svako tad radi šta hoće.. Al’ kad probaju iz srca da uzmu te, moje telo moj kavez je..!♥


a-ja-sam-omiljena-igraka-samoe-mnom-svako-tad-radi-hoe-al-kad-probaju-iz-srca-da-uzmu-te-moje-telo-moj-kavez
jasamomiljenaigračkasamoćemnomsvakotadraditahoćeal’kadprobajuizsrcadauzmutemojetelomojkavezje♥ja samsam omiljenaomiljena igračkaigračka samoćesa mnommnom svakosvako tadtad radiradi štašta hoćeal’ kadkad probajuprobaju iziz srcasrca dada uzmuuzmu temoje telotelo mojmoj kaveza ja samja sam omiljenasam omiljena igračkaomiljena igračka samoćesa mnom svakomnom svako tadsvako tad raditad radi štaradi šta hoćeal’ kad probajukad probaju izprobaju iz srcaiz srca dasrca da uzmuda uzmu temoje telo mojtelo moj kaveza ja sam omiljenaja sam omiljena igračkasam omiljena igračka samoćesa mnom svako tadmnom svako tad radisvako tad radi štatad radi šta hoćeal’ kad probaju izkad probaju iz srcaprobaju iz srca daiz srca da uzmusrca da uzmu temoje telo moj kaveza ja sam omiljena igračkaja sam omiljena igračka samoćesa mnom svako tad radimnom svako tad radi štasvako tad radi šta hoćeal’ kad probaju iz srcakad probaju iz srca daprobaju iz srca da uzmuiz srca da uzmu te

lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.Status veze: Roknuce ga moj brat, kad-tad.. xDNe treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.Velika je nesreća kad čovjek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.